Julianadorp: tachtig jaar
onderwijservaring achter een tractor

 

JULIANADORP
- Leerkrachten Bram de Groot (60) en Fred van der Vaart (62) zitten beiden
veertig jaar in het onderwijs. En dat is op hun basisschool De Rank woensdag
niet onopgemerkt gebleven.

De
onderwijzers van de groepen 7 en 8 werden met een tractor naar hun werk gereden
waar ze werden ontvangen door de directie en een schoolplein vol kinderen.

Binnen bleek
de hele school versierd en ingericht als camping, om de jubilarissen alvast het
'zwitserlevengevoel' te geven dat bij pensioneren hoort. De Groot: ,,Maar we
zijn beiden van plan om nog wel een paar jaar door te gaan, hoor.''

Door Hedzer Faber - 15-4-2015,

Foto Peter
van Aalst

2015 foto bram fred

Beste ouders,

In de periode van 9 maart tot en met 17 april staat het onderwerp "gevoelens" (blok 4) centraal.
Ook tijdens de talentenmiddagen wordt hier aandacht aan gegeven.

Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen "hart voor elkaar " hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.

We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat "afkoelen" belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.
Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is. Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.

We leren de kinderen dat ze mogen "passen".
Op school wordt het steeds "gewoner" om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

Beste ouders,
Het is al weer enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief heeft ontvangen. Oorzaak hiervan is dat de Rank een nieuwe website heeft. Voorheen stuurden we u de nieuwsbrief via de website. Dat schijnt bij de nieuwe website ook mogelijk te zijn. Onze ICT coördinator, meester Fred, was druk bezig dit bij de nieuwe website ook voor elkaar te krijgen. Alleen is hij al enkele weken geveld door een zware longontsteking. Vandaar dat u deze nieuwsbrief nu via de groepsmail krijgt. Deze nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst.

 

 

Nieuwe website en logo
De Rank heeft een prachtige nieuwe website gekregen. En niet alleen de Rank maar alle Kopwerkscholen hebben een nieuw website gekregen. Alle Kopwerkscholen dezelfde opmaak in dezelfde kleuren samenstellingen. Om daadwerkelijk te tonen dat wRank logog nieuwe allen bij dezelfde Protestants Christelijk Stichting horen en om de onderlinge verbondenheid te accentueren. Inhoudelijk verschillen de websites. Dat mag ook. Iedere Kopwerkschool school heeft zijn eigen kenmerken en legt zijn eigen accenten.
De nieuwe website geeft de leerkrachten de mogelijkheid nieuws en foto's van hun eigen groep op de site te plaatsen. Leuk voor u als ouder. Zo blijft u nog meer betrokken bij de groep(en) van uw kind(eren). Sommige leerkrachten hebben al nieuws en foto's van hun groep geplaatst. Andere collega's zullen ongetwijfeld snel volgen.
Bij een nieuwe website hoort een nieuw logo. Een nieuw logo waar we heel trots op zijn. Een logo waarin de visie van onze school helemaal verwerkt is. "De Rank, de school waar talenten groeien" We hadden gehoopt dat we het nieuwe logo van De Rank konden onthullen bij de oplevering van de verbouw van de Rank. Omdat de realisatie van de verbouw vertraging heeft opgelopen (zie verder op in deze nieuwsbrief) is dit helaas niet gelukt. Langzamerhand zal het nieuwe logo steeds meer zijn intrede doen, om uiteindelijk bij de oplevering van de verbouw, via gevelborden e.d., definitief gebruikt te gaan worden.

Verbouw de Rank
Zoals u weet zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de verbouw van De Rank. Helaas is er enige vertraging opgetreden in de voorgang hiervan. Tussen de partners Hofstee, Vloedlijn, Kinderopvang en Rank die gezamenlijk aan dit "brede school" project werken, zijn er verschillen van meningen ontstaan over de uitwerking van de plannen die gerealiseerd moeten worden. Op bestuurlijk niveau wordt er met behulp van de gemeente getracht een oplossing hiervoor te vinden.

Oprichting klankboordgroep De Rank
In de nieuwsbrief van 16 januari is er een oproep gedaan aan ouders om zitting te nemen in een klankbord groep van De Rank. Inmiddels hebben twee ouders hieraan gehoor gegeven. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee maar het zou fijn zijn als er nog een aantal ouders bij zouden kunnen komen. U kunt zich aanmelden bij Tim Toornstra (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Team
Juf Petra is vorige week na een periode van zwangerschapsverlof, weer begonnen. Juf Ruth Brouwer heeft haar in die periode vervangen. Dat heeft zij op een zeer kundige en plezierige wijze gedaan. Waarvoor wij haar hierbij van harte bedanken!
Meester Fred is al geruime tijd ziek. Nadat er uiteindelijk in het ziekenhuis foto's van zijn longen zijn genomen, blijkt hij een zware longontsteking te hebben. De verwachting is dat Fred maandag 23 maart weer aan het werk kan. Juf Jessica zal hem zolang vervangen.

Talentenmiddagen
slagwerknieuwsDinsdagmiddag 17 maart barsten ze weer los; de talentenmiddagen van de Rank. Gedurende vijf dinsdagmiddagen mogen de kinderen hun talenten ontdekken op hele andere gebieden dan rekenen, taal en schrijven. Zo staan er dit jaar o.a. schilderen, musical, slagwerk en "the voice of the Rank" op het programma.
Voor de workshop techniek zijn we nog dringend op zoek naar hulpouders. U kunt zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwe leerlingen op De Rank
in de maanden januari en februari zijn Fay Honing (1/2a), Stacey de Klerk (1/2c), Jayden Geilenkirchen (1/2b) en Justin Korte (5/6b) nieuw op De Rank gekomen. We wensen jullie een heel fijne tijd toe op de Rank.

 

 

Scholierenveldloop
Op woensdag 25 maart vindt de traditionele scholierenveldloop plaats. De afgelopen jaren deden er veel leerlingen van de Rank mee en hebben we zelfs twee keer de eerste plaats in het overall klassement behaald. We hopen dat er ook dit jaar weer veel leerlingen van de Rank mee lopen. Leerlingen die mee willen lopen kunnen zich tot dinsdag 17 maart opgeven bij meester Bram.
Koningsspelen
Op vrijdag 24 april vinden de Koningsspelen plaats. De "commissie Koningsspelen" is al druk bezig met de voorbereidingen. Wat we die morgen gaan doen hoort u z.s.m. Er zal in ieder geval een gezamenlijk ontbijt en een gezamenlijke warming up plaats vinden.
We hebben die morgen veel ouderhulp nodig dus houd u 24 april vrij in uw agenda!

Agenda
Dinsdag 17 maart             1e talentenmiddag
Woensdag 18 maart          Kopwerkstudiedag (leerlingen zijn vrij)
Dinsdag 24 maart             2e talentenmiddag
Woensdag 25 maart          Scholieren veldloop
Dinsdag 31 maart             3e talentenmiddag
Woensdag 1,8,15 april      Scholierenvoetbal
Donderdag 2 april             Paasviering met ontbijt
Vrijdag 24 april                 Koningsspelen
27 april t/m 8 mei             Meivakantie
Dinsdag 12 mei                 Ouderavond over de Vreedzame school

Oprichting klankbordgroep De Rank

Onze leerlingen hebben veel baat bij een goede relatie tussen hun ouders en de school. Samenhang in de opvoeding thuis en op school is daarbij erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de schoolprestaties. Wij willen als Rank graag de contacten met alle ouders verbeteren/optimaliseren. Naast het uitspreken van een aantal wederzijdse verwachtingen, kunnen ouders nog op andere manieren bij de school betrokken te zijn. Zo kunnen ouders zitting nemen in de ouderwerkgroep of de medezeggenschapsraad. Of ouders helpen mee bij (buiten) schoolse activiteiten.
Om de ouders nog meer in de gelegenheid te stellen mee te praten over het beleid en de ontwikkelingen van de school willen we een klankbordgroep oprichten.klankbordgroepDeze klankbordgroep is een informele overlegvorm naast de al bestaande ouderwerkgroep en medezeggenschapsraad. De klankbordgroep van de Rank bestaat bij voorkeur uit ouders, samengesteld uit de onder-, midden- en bovenbouw van onze school. Zij komen 2 tot 3 keer per schooljaar op uitnodiging van de directie bijeen. Het is een open gesprek tussen directie en een groep ouders over een onderwerp dat zowel de school als ouders raakt. Uit zo'n gesprek kunnen verbeterpunten voortkomen. Deze worden besproken met het team en of MR en worden weer teruggekoppeld naar de ouders. Onderwerpen voor de gesprekken kunnen bijvoorbeeld zijn: de verbeterpunten vanuit de ouderenquête, het imago van de school, het schoolplan, schoolontwikkelingen, (levensbeschouwelijke) identiteit en andere onderwerpen/zaken die bij (veel) ouders leven.
Ouders nemen bij voorkeur zitting voor tenminste twee jaar.
De directie is initiatiefnemer en draagt in eerste instantie de onderwerpen aan. Onderwerpen die ouders zelf aandragen kunnen voor een volgende bijeenkomst worden geagendeerd. De klankbordgroep van De Rank is nadrukkelijk geen klachtencommissie maar een meedenkpanel, een informele gesprekspartner voor de directie. In de nieuwsbrief zullen alle ouders op de hoogte worden gebracht van de activiteiten van de klankbordgroep.
Hierbij nodig ik ouders uit om zitting te nemen in deze klankbordgroep van De Rank.
U kunt daarvoor een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Team
Met heel veel doorzettingsvermogen heeft juf Monique de Klerk de afgelopen twee jaar getracht te re-integreren op De Rank. Dat ging met vallen en opstaan. Helaas heeft Monique met pijn in het hart moeten besluiten te stoppen met haar werkzaamheden als leerkracht op de Rank. Haar fysieke ongemak laat het niet meer toe het mooie maar zware vak van "juf" uit te oefenen. Zij heeft ruim 25 jaar bij Stichting Kopwerk gewerkt, waarvan de laatste 18 jaar op de Rank.
Maar gelukkig verliezen we Monique niet uit het oog. Ze heeft beloofd om regelmatig te komen helpen op de Rank. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee! En omdat Monique nog regelmatig op school zal zijn gaan we voorlopig ook geen officieel afscheid van haar nemen.

Opbrengst Kerstcollecte
De opbrengst van de kerstcollecte is € 354,26. Een mooi bedrag waar het Tesselhuus heel blij mee zal zijn.

Scholierenbasketbaltoernooi

basketbal2dec2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basketbaldec2014

In de kerstvakantie hebben twee teams van de Rank deelgenomen aan het traditionele scholierenbasketbal-toernooi.  Beide teams hebben met grote inzet en sportiviteit gestreden voor wat ze waard waren. En dit onder luide aanmoediging van een grote supportersschare van ouders, opa's, oma's en leerkrachten. Dat resulteerde in een mooie 6e plaats (van de 17 teams) voor het bovenbouw team en een schitterende 3e plaats (van de 12 teams)voor het onderbouw team. Spelers en coaches, van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestaties!

 

 

 

 

Voorleesontbijt
Woensdag 21 januari staat het jaarlijkse voorleesontbijt weer op het programma. Onder het genot van een heerlijk ontbijtje zullen de leerlingen in elke groep worden voorgelezen door een speciale voorleesgast. De kinderen mogen in hun pyjama naar school komen.
De leerlingen uit groep 3 t/m 7 moeten zelf even bord en bestek mee naar school nemen. (groep 8 is niet aanwezig i.v.m. een bezoek aan Scholen aan Zee)

Studiedag 10 juni
De studiedag van de Rank op woensdag 10 juni wordt verschoven naar vrijdag 29 mei. De leerlingen zijn dan vrij.

Vreedzame School
Vanaf heden zullen wij u bij elke nieuw lessenblok van de Vreedzame school, informeren over de inhoud van de lessen behorende bij dat blok. Tevens informeren de leerkrachten via de mail hoe u met uw kinderen thuis, via de daarvoor speciaal ontwikkelde kletskaarten, kunt "kletsen" over deze lessen.
Vanaf januari staat blok 3, "we hebben oor voor elkaar", centraal in alle groepen. vreedzameschool
In dit blok stimuleren we de kinderen om 'oor voor elkaar' te hebben. De lessen gaan over communicatie, over 'praten mét elkaar' in plaats van 'praten tégen elkaar'.De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De één vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende 'gezichtspunten'. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen.
Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld 'kinderen moeten op tijd naar bed' of 'iemand die pest moet streng gestraft worden'. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen.
Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School, dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl ,

 

Ambrasoft op Apple I pad
Onderstaande mail ontvingen we Marilyn Pronk, moeder van Thomas en Meghan en tevens MR lid.
Omdat Apple geen Adobe Flash Player ondersteunt, lijkt het erop dat het Ambrasoft pakket niet op de Ipad werkt.  Toch is het wel via een omweg mogelijk om Ambrasoft te laten werken, namelijk via de applicatie Photon Flash Player.
Deze kun je downloaden via de appstore. Deze app kost € 4,99  en is het wat mij betreft zeker waard.  Houd er wel rekening mee dat Ambrasoft in dit programma geopend dient te worden. En op het moment dat je een melding krijgt dat Adobe Flash Player niet ondersteund wordt, dan klik je op het bliksem-icoontje rechts boven.  Op Android apparaten werkt Ambrasoft kosteloos, omdat Adobe Flash Player gewoon ondersteund wordt.

Agenda
Woensdag 21 januari                                   Voorleesontbijt
Dinsdag 10 februari                                     Kijkmiddag
Maandag 16 februari                                   1e rapport mee
Vrijdag 6 maart                                           Luizencontrole
Maandag 9 maart                                        Kwartiergesprekken
Woensdag 11 maart                                    Kwartiergesprekken
Dinsdag 17 maart                                       1e talentenmiddag
Woensdag 18 maart                                    Kopwerkstudiedag (leerlingen vrij)
Dinsdag 24 maart                                       2e talentenmiddag
Woensdag 25 maart                                    Scholieren veldloop
Dinsdag 31 maart                                       3e talentenmiddag

Beste ouders/verzorgers,
Nog een week en dan vieren we het kerstfeest. Een internationaal feest. Overal ter wereld wordt het gevierd. We vieren de geboorte van Jezus Christus. Jezus werd, zoals het verhaal gaat, geboren in een stal. En niet thuis of in een ziekenhuis. Jezus had ook geboren kunnen worden in een hotel. Een herberg noemden ze dat toen. Maar de herbergier weigerde Jozef en de zwangere Maria onderdak te verlenen. Zijn hotel zat vol.
De afgelopen weken hebben onze kinderen het op De Rank gehad over "Herbergen". Dit thema stond centraal in Trefwoord, de Bijbelse methode waar we op De Rank uit werken. Er is met de kinderen gepraat over het feit dat mensen herbergen niet zo vanzelfsprekend is. Dat je soms tegen de stroom in moet gaan in een samenleving waarin geldt: ieder voor zich. Ook in Nederland, of zelfs dichterbij, is vaak de gedachte: goed dat er mensen zonder huis of haard opgevangen (geherbergd) worden, "maar liever niet in mijn achtertuin". Daarom leren we onze kinderen dat het Kerstverhaal een mooi en toepasselijk verhaal is. Maria en Jozef werden uiteindelijk, na vele weigeringen, geherbergd in een plek tussen de dieren, een stal. Geheel onverwachts blijkt dat de meest geschikte plek te zijn voor God die tussen de mensen wil wonen.

Heb jij misschien een bed en deken
Een droge plek is al genoeg; ook een hoek voldoet
Een oud matras met wat gebreken
Ook een plunjezak gevuld met stro is goed

Nee! Wat denk je wel?!
Bekijk het. Ik heb al genoeg aan m'n kop
Mijn eigen kamer moet eerst klaar
Dus hoepel op

(Couplet uit het trefwoordlied "heb jij?")

Donderdagmiddag/avond vieren we met elkaar het Kerstfeest in de kerk aan het Loopuytpark in Julianadorp. Als het goed is heeft u een uitnodiging ontvangen voor één van de drie diensten.
Al wekenlang wordt er door een grote groep leerlingen hard geoefend op het instuderen van de Kerstmusical. Ook het decor is bijna klaar. Het belooft een prachtig Kerstfeest te worden.
In verband met de beperkte ruimte in de kerk: de kinderen die mee spelen in de musical en de kinderen die zingen in het koor zitten vooraan in de kerk. De kinderen van groep 1 t/m 4 worden door de leerkracht opgevangen en zitten bij elkaar vooraan in de kerk. De kinderen van groep 5 t/m 8 zitten bij hun ouders in de kerk.
We zien er naar uit u donderdagavond in een volle kerk te mogen verwelkomen.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor een andere herberg waar mensen worden opgevangen: Het Tesselhuus.
De Stichting Tesselhuus stelt zichzelf ten doel dat mensen met een beperking van een onvergetelijke vakantie kunnen genieten, waarbij ze het gevoel hebben er echt even tussenuit te zijn en nieuwe energie opdoen. Daarnaast hoopt de stichting de vaak zwaar belaste ouders en/of verzorgers op die manier ook een weekje vrij te bezorgen wanneer de zorg over hun naasten tijdelijk wordt overgenomen.

Namens het team wens ik u fijne Kerstdagen en een heel gelukkig, gezond en welkom 2015.
Tim Toornstra

Team
Goed bericht van het geboortefront:
Juf Dominique Helstone is op 16 november de trotse moeder geworden van Gero, Jurjen, Tjerk
(Middelzand 2914, 1788 CS, Julianadorp)
Juf Petra Elbertsen is op 12 december de trotse moeder geworden van Suus.
(Mr.Dr. Jonkerlaan 28, 1761 GD, Anna Paulowna)

We wensen Dominique, Petra en natuurlijk de vaders, de broertjes en zusjes heel veel geluk met deze kleine wondertjes.

De gezellige decembermaand is op de Rank weer aangebroken. De school is versierd en verlicht, er lopen allerlei kleine pietjes op school rond en de knutselpieten hebben schitterende surprises voor in de onderbouwgroepen gemaakt. Vele ouders lopen in de school rond om te helpen bij activiteiten als de pietenmorgen en het pepernoten bakken. Vrijdag 5 december is de grote dag waar de kinderen al weken naar uitkijken. Dan brengt de Sint met zijn pieten hun jaarlijkse bezoek aan de Rank. Op welke wijze hij dat doet, houden we nog even geheim. U bent 's morgens natuurlijk van harte welkom om op het schoolplein de Sint en zijn pieten te helpen verwelkomen. 13 dagen later vieren we dan al weer het Kerstfeest met elkaar. Dit jaar in de Ontmoetingskerk aan het Loopuytpark. Er zal een Kerstmusical worden opgevoerd. Veel leerlingen zijn al weken bezig met het oefenen hiervoor. Omdat we niet met alle ouders en leerlingen tegelijk in de kerk kunnen, zullen er drie diensten worden gehouden. U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor 1 van de 3 diensten. We zien er naar uit om samen met u en uw kinderen het Kerstfeest te vieren.Om genoeg tijd te hebben voor de voorbereidingen in de kerk zijn alle leerlingen donderdagmiddag 18 december vrij.

Verbouwing Rank
Zoals u misschien wel weet, wordt er jaren lang gepraat over de renovatie van de drie scholen aan de Drooghe Bol en over de verbouw van het buurthuis tot kinderopvang/onderwijslocatie. Want het is de bedoeling dat de groepen van de Rank die nu nog les krijgen in de dependance gehuisvest gaan worden in het hoofdgebouw. Inmiddels zijn de plannen zo ver gevorderd dat er een opdracht is gegeven aan het architecten bureau, Geo architecten uit Schagen, om alle ideeën en plannen uit te werken. We verwachten dat de architect einde van dit kalenderjaar haar eerste ontwerpen kan presenteren. Daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. In de loop van 2015 moeten de verbouwingen daadwerkelijk gaan starten. Elke twee weken zitten de directies en bouwkundigen van de drie scholen samen bijeen om de plannen te bespreken.
Tijdens de periode van voorbereiding en verbouwing houden we u regelmatig op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

Team
Juf Jolanda is weer volledig aan het werk. Zij werkt op maandag in groep 3 en op donderdag in groep 5/6A. We danken hierbij juf Marianne van harte voor haar inzet voor groep 3A tijdens de afwezigheid van Jolanda.

Nieuwe leerlingen op de Rank
We zijn blij weer veel nieuwe leerlingen op de Rank te mogen verwelkomen:
Oktober: Erik Heemskerk
November: Koen Schoonbergen, Demi van den Breevoort, Xavi van der Bent, Jasmijn Schrijver
December: Lise Knoop, Noa Kruidenier, Isa Kruidenier

We wensen jullie een heel fijne tijd op De Rank toe.

Agenda
Maandag 10 november Lichtjesavond
Donderdag 20 november Klassen surprise maken groep 1 t/m 5
Maandag 1 december Pietenmorgen voor de kleuters Vrijdag 5 december Sinterklaas op De Rank
Donderdag 18 december Kerstviering in de Ontmoetingskerk aan het Loopuytpark(leerlingen zijn 's middags vrij)
22,23,24 december Schoolbasketbaltoernooi
22/12/14 t/m 02/01/15 Kerstvakantie