De Rank is een Protestant Christelijke Basisschool. De naam van de school staat
bij ons op alle info's, brieven, interne agenda's enz. Het is niet meer dan een
naam. Toch willen we dat de betekenis van deze naam niet vergeten zal worden.
Deze draagt namelijk de levensbeschouwelijke visie van de school. Dit betekent
dat de school er naar streeft een Rank te zijn die vruchten draagt. Vruchten
die volgens de Bijbel symbool staan voor normen en waarden als liefde,
blijdschap, geduld, trouw en vriendelijkheid. Jezus zelf is de ware wijnstok.
Wil de Rank vruchten dragen dan moet hij verbonden zijn met Jezus, met de
wijnstok.

De naam, de Rank, houdt een opdracht in voor allen die met de school te maken
krijgen. Wij vinden dan ook dat we regelmatig moeten bedenken of onze woorden,
daden, normen en waarden in overeenstemming zijn met deze visie. Anders gezegd;
regelmatig moeten we de Rank verzorgen, snoeien en de dorre takken weghalen.

Bovenstaande houdt niet in dat er voor anders denkende geen ruimte is. Wij zijn
een open school waar iedereen welkom is. Door kinderen kennis te laten maken
met verschillende levensbeschouwelijke visies en godsdiensten geven we de
kinderen een breed beeld van onze samenleving. Hierdoor helpen we de kinderen
om op latere leeftijd een bewuste keuze te kunnen maken.

Waar staan we voor?

De Rank, de school waar talenten groeien

Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen.

Taal en rekenen zijn in onze maatschappij heel belangrijk. Daarom besteden wij
hier veel aandacht aan. Met behulp van de meest actuele methodes, de modernste
middelen en deskundige leerkrachten behalen onze kinderen optimale
leerresultaten met name op de gebieden taal en rekenen.

Wij geloven dat ieder mens over nog meer talenten beschikt. De Rank is een
ontmoetingsplaats van vele uiteenlopende talenten. Wij geven kinderen en leerkrachten
vertrouwen hun talenten te benutten. Onze enthousiaste leerkrachten benutten
hun eigen talenten om onze kinderen te helpen hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. Kinderen mogen trots zijn op hun prestaties en worden zich bewust
van hun eigen talent. Structureel reserveren wij tijd in het rooster om de
kinderen hun talenten te laten inzetten bij andere vakken als bijvoorbeeld
drama, muziek, tekenen, sport, en ict.

Wij communiceren open, duidelijk en respectvol met ouders en kinderen. Wij
waarderen dat ouders betrokken zijn bij de Rank, de school van hun kinderen.
Wij stimuleren ouderparticipatie. In dit kader organiseren wij open lessen voor
onze ouders en worden vele activiteiten in nauwe samenwerking met de ouders
georganiseerd. De medezeggenschapsraad is op de Rank een gewaardeerd
inspraakorgaan. Al deze elementen zorgen mede voor een veilig klimaat op de
Rank waar het saamhorigheidsgevoel groot is en waar de kinderen met plezier
naar school gaan.